Genealogy: Descendants of Aeacus

Peleus (king of Phthia) Telamon (king of Salamis) Achilles Ajax (king of Megara) Thetis (Nereid, sea-goddess) Hesione Andromache Aeolus (king of Thessaly) Eurytion (king of Phthia) Lelex (king of Megara) Pandion II (king of Athens and Megara) Pelops (king of Pisa) Eurynome (wife of Glaucus) Aeacus Aegina Io Phoroneus, king of Argos